ANA SAYFA - RADIO KURAN VOICE POWER
İLETİŞİM FORMU
KURAN-I KERİM HATİM
KURAN HIZLI HATİM VİDEO
KURAN ÖĞREMİN SİTELERİ
LATİN ALFABE KURAN
KURAN - I KERİM PORTAL
KURAN-I KERİM VE MEAL GOOGLE LIST
KURAN ÖĞRENİM GOOGLE LİSTESİ
ARAPÇA AYET VE HADİS GOOGLE LIST
KUTSAL KİTAP KURAN-I KERİM
KURAN VE TECVİD
WEBCHAT DEMO SERVICES TEST
KURAN VE TEVAFUK
KURAN - I KERİM TEFSİRLERİ
YASİN-İ ŞERİF SURESİ
DUA KÜLLİYATI
TC DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - KURANI KERİM ÜNİTESİ
EZAN VOICE VIDEO
ARAPÇA KLAVYE VE KURAN-I KERİM
FANDOM İSLAM

DİYANET KURAN TEFSİRİ      KURAN - I KERİM TEFSİRLERİ LİSTESİ  
     VİKİPEDİA  ÖZGÜR ANSİKLOPEDİ 
 
 

Bu Kuran-ı Kerim Tefsirleri Listesi
Kur'an'ın indirilmeye başladığı
7. yüzyıldan itibaren
( Hicri 1. Yüzyıl )
Günümüze kadar ( Hicri 13. Yüzyıl )
Literatürdeki Müfessirleri
Ve varsa eserlerini toplu halde içermektedir
Müfessirin yaşadığı yüzyıl için, ölüm tarihi esas alınmıştır

Not : Liste tamamlanmamıştır


 

 

 

        7. yüzyıl
[
değiştir | kaynağı değiştir]

601 ile 700 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Muhammed bin Abdullah (571 - 632)  
Ebu Bekir (573 - 634)  
Ömer bin Hattab (581 - 644)  
Abdullah bin Mesud (? - 653)  
Osman bin Affan (580 - 656)  
Übeyy bin Kâb (? - 656)  
Ali bin Ebu Talib (599 - 661)  
Ebu Musa el-Eş'arî ( - 662)  
Amr bin el-Âs (583 - 664)  
Zeyd bin Sabit (610 - 676)  
Ebu Hureyre (? - 676)  
Abdullah bin Abbas (619 - 687)  
Abdullah bin Zübeyr (624 - 692)  
Abdullah bin Ömer (613 - 692)  
Câbir bin Abdullah (601 - 694)  

      8. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

701 ile 800 arası - (s)= Sahabe
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Enes bin Mâlik (s) (612 - 709)  
Said bin Cübeyr (? - 713)
İbrahim en-Nehaî (? - 713)  
Mücâhid[1]   (645 - 722)    
Tavus bin Keysan (? - 723)  
İkrime (? - 725)  
Amir bin Şerahil (? - 727)  
İbn-i Sirin (? - 728)  
Hasan el-Basrî (641 - 728)  
Atiyye el-Avfî (? - 729)  
Atâ bin Ebu Rebah (647 - 732) Tefsiru's Suddi el-Kebir
Katade bin Diame (680 - 735)  
Suddi-i Kebir (671 - 744)  
Ebu Abdullah Cabir (? - 744)  
İbn Ebu Necih (? - 749)  
Zeyd bin Eslem (? - 753)  
Rebi bin Enes (? - 757)  
Ali bin Ebu Talha (? - 760)  
İbn-i Cureyh[2]   (? - 767)    
Mukatil bin Süleyman (702 - 767) Tefsir-i Kebir
Dahhak ibn Mezâhim (? - 767) Tefsir-i Dehhak
Sabit bin Dinar (? - 767)  
İbn Said el-Kelbî[3]   (? - ?)    
Ebu Hanife (699 - 767)  
Şu'be ibn el-Verd (713 - 777)  
Süfyan es-Sevrî (713 - 778)  
Mâlik bin Enes (712 - 795)  
Yunus bin Habib (? - 799)  

      9. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

801 ile 900 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Ebu'l Hasan el-Kisaî  ? - 804  
Muhammed er-Rüvasî  ? - 805  
Veki' bin Cerrah 744 - 811  
Süfyân bin Uyeyne 725 - 813  
Abdullah bin Vehb (742 - 813  
Ruh bin Ubade - 820  
Yezid bin Harun - 821  
İmam Şafii 767 - 820  
Vâkidî 748 - 822  
El Ferra - 823  
Abdurrezzak bin Hemmam  ?- 826  
Adem bin Ebu İyâs  ? - 835  
Muhammed bin Hâlim  ? - 849  
Ebu Bekir bin Ebu Şeybe  ? - 849  
İshak bin Rahûye  ? - 852  
Osman bin Ebu Şeybe  ? - 853  
Ahmed bin Hanbel 780 - 855  
Ebu'l Hasan el-Mervezî (? - 858)  
Abdullah bin Humeyd (? - 863)  
Darimî (? - 868)  
Muhammed el-Buharî (810 - 869)  
Ebu Said Abdullah Kindi (? - 873)  
Müslim bin Haccac (821 - 875)  
Ebu Mansur Herevi (? - 883)  
İbn Mâce (824 - 886) Kitab'üt Tefsir
Ebu Davud (817 - 889)  
İbn'ün Nakib el-Endelusî  ? - 889)  
Bakiyy bin Mahled el-Endelusî  ? - 889)  
Muhammed bin S'ad Avfî (? - 889)  
Ebu Hatim er-Razî (? - 890)  
Ebu Muhammed Kasım Kurtubi (? - 891) Tefsir-i İbn-i Seyyar
Ebu İsa et-Tirmizî (? - 892)  
Ebu Hanife ed-Dineverî (? - 895)  

       10. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

901 ile 1000 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Ebu Yahya er-Razî (? - 904)  
İbrahim bin Ma'kıl Nesefi (? - 907)  
Muhammed bin Cerir et Taberi (839- 922) Cami'ül Beyan fi Tefsir'ül Kur'an
Ebu İshak İbrahim Zeccac (? - 922)  
Ebu Bekir Muhammed Nişaburi (? - 922)  
İbn-i Kuteybe (? - 928)  
Muhammed bin Münzir Nişaburi (? - 930)  
Ebu Kasım Abdullah bin Ahmed-i Belhi (? - 931)  
Ebu Hasan Eş'ari (873 - 935)  
İbn-i Ebi Hatim Abdurrahman Razi (? - 938)  
Ebu Bekir Muhammed (? - 941) Tefsir-i Sayrefi
Ebu Bekir Muhammed bin Aziz Sicistani (? - 941) Garib'ul Kur'an
Ebu Mansur el-Matüridî 863 - 944 Tevilat-ı Kuraniyye
Ömer bin Ebi Ali (? - 932) Tefsir-i Hırki
Ebu Bekir Abdullah bin Muhammed (? - 946) Tefsir-i İbn-i Ebi Şiybe
Ebu Cafer bin Nahhas Mısri (? - 949) Tefsir'ul Kur'an
Abdullah ibn-i Amine (? - 951)  
Ahmed bin Muhammed Nişaburi (? - 964) El Muvaddah fi'l Kur'an
Ebu Bekir Muhammed Nakkaş (? - 971) Şifa'us Sudur
Ebu Said Hüseyin İsbahani (? - 979) Tefsir-i Za'ferani
Ebu Bekir Ahmed Cessas (? - 980) Ahkam'ul Kur'an
Ebu’l-Leys Semerkandî (? - 983) Bahr'ül Ulûm[4]
 
Abdullah ibn-i Atiyye
  (? - 993)  
Ali bin İsa Rummani (? - 994)  
Ebu Hafs Ömer (? - 995) Tefsir-i Şahin
Ebu Kasım Abdullah (? - 997) Tefsir-i İbn-i Cezv
Muhammed bin Ali Mukri Edfuvi (? - 998)  
Ebu Bekir (? - 998) El İstiğna

      11. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

1001 ile 1100 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Ebu Hilal Hasan (? - 1004) Tefsir-i Askeri
Halef bin Ahmed Sicistani (? - 1008)  
Mevlana Ebu'l Abbas (? - 1012) Tefdilu'l Cami Li Ulu mit Tenzil
Nizamuddin Hasan Nişaburi (? - 1015) Garabib'ul Kur'an Regaib'ul Furkan
Muhammed ibn-i Fevrek Nişaburi (? - 1015)  
Ahmed bin Musa İsfahani (? - 1019)  
Abdurrahman Muhammed Sülemi (? - 1021) Tefsir'ul Kur'an
Kadı Abdulcabbar bin Ahmed (? - 1024) Tenzih'ul Kur'an an'il Metain
Ahmed bin Muhammed Sa'lebi (? - 1035) El Keşf-u ve'l Beyan fi Tefsir'ul Kur'an
Ebu Ali İbn- i Sina (? - 1036)  
Ebu Mensur Abdulkahir Bağdadi (? - 1037)  
Ali İbn-i İbrahim Hui (? - 1038) El Burhan fi Tefsir'ul Kur'an
Ebu Abdullah İsmail Nişaburi (? - 1038) El Kifaye
Ebu'l Abbas Ahmed Mehdevi (? - 1038) El Cami'li Ulumi't Tenzil
Ebuzer Hezevi (? - 1044)  
Ebu Muhammed Abdullah C. Nişaburi (? - 1063)  
Mekki İbn-i Ebi Talib (? - 1046)  
Ebu'l Feth Selim Razi (? - 1055) Ziya-ul Kulub
Abdusselam Kazvini (? - 1056)  
Ebu'l Hasan Ali Maverdi (? - 1058)  
Muhammed bin Abdurrahman Buhari (? - 1063)  
Ebu Muslim Muhammed İsfahani (? - 1066)  
Ebu'l Kasım Abdurrahim Kuşeyri (? - 1072) Letaif'ul İşarat Teysir fi Tefsir
Ebul Hasan Ali Nişaburi (? - 1074) El Havi
Ali bin Ahmed Vahidi (? - 1075) El Veciz Fi't Tefsir
Ebu Muzaffer Şahfur İsfahani (? - 1078)  
Abdulkahir Curcani (? - 1081)  
Süleyman Baci (? - 1081) Tefsir Ebi Velid
İmam'ül Harameyn Abdülmelik (? - 998) Medarik'ül Ukul
Abdulkerim bin Abdussamed (? - 1085)  
Abdullah bin Ensari (? - 1088) Tefsir-i Herevi
Abduselim Bani Muhammed (? - 1095)  
El Hulvani (? - 1088)  

      12. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

1101 ile 1200 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Abdulmelik ed-Deylemî ( - 1106) Futuh'ur Rahman fi İşaret'il Kur'an
Ebu Muzaffer Mensur bin Muhammed ( - 1106) Tefsir-i Sem'ani
Ebu Muhammed Abdulvahhab (?- 1106) Tefsir-i Şirazi
Mahmud bin Hamza Kirmani (? - 1106) Acaib'ul Kur'an
Hatib Tebrizi (? - 1108) Tefsir'ul Kur'an
El Gazali 1058 - 1111) Yakut'ut Tevil fi Tefsir'it Tevil
Ebu Muhammed Hüseyin Begavi (? - 1122) Mealim'ut Tenzil[5]
 
Ebu Cemre Abdullah bin Said Endulisi
  (? - 1131)  
Ebu Kasım İsmail İsfahani (? - 1140) El Mutemed el Muvazzah fi't Tefsir
Zemahşerî 1074 - 1143 el-Keşşâf an-Hakâik[6]
 
Abdullah bin Hüseyin Akberi
  (? - 1143) Ebu'l Baka Tefsiri
Ebu Hafs Ömer Nesefi (? - 1038) Et Teysir
Ebu'l Hasan Ali Harezmi (? - 1144)  
Ragıb el İsfahani (? - 1145) El Mufredat
Ebu'l Mehasin Beyhaki (? - 1149)  
Fafru'z Zeman (? - ?)  
Aleaddin Muhammed Buhari (? - 1151)  
Ebubekir İbn'ul Arabi (? - 1151) Ahkam'ul Kur'an
Abdurrahman Bağdadi (? - 1151) Tefsir-i Hulvani
Abdulhak İbn-i Atiyye Cimati (? - 1151) El Muharrer'ul Veciz fi Tefsir'il Kitab'il Aziz
Ebu Ali Fadl bin Hasan Taberi (? - 1153) Cevami'ul Cem'i, Mecma'ul Beyan
Ebu'l Hafs Ömer bin Osman (? - 1155)  
Ebu Cafer Muhammed Tusi (? - 1164) Mecma'ul Beyan li Ulum'il Kur'an
Ebu'l Fadl Mehmed Harzemi (? - 1166) Miftah'ut Tenzil
İbn-i Ebi Meryem Nas Şirazi (? - 1169)  
Şemseddin Ebu Muh İbn-i Zafer (? - 1169) Yenbu'ul Hayat
Mevlana Şerafeddin (? - 1169)  
Ebu'l Hasan Ali bin Abdullah Ensari (? - 1171)  
İbn-i Hakim Muh ibn-i Esad (? - 1173) Tefsir-i İbn-i Hakim
İbn-i Dahhan Said bin Mübarek (? - 1173)  
Zahuriddin Muhammed Nişaburi (? - 1181) Besair
Abdulgani Hicazi (? - 1186)  
Ebu Nasr Ahmed bin Muhammed (? - 1190) Tefsir-i Attabi
Şihabeddin Sühreverdî (1155 - 1191  
Ebu Fahir Muhammmed (? - 1199) Tefsir-i Bennan
Ebu'l Ferac Abdurrahman ibn-i Cezvi (? - 1200) Zad'ul MesirEl Muğni
Zahuriddin Hasan Numani (? - 1200)  

      13. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

1201 ile 1300 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Ebu Ali el-Fâfisî - 1203  
Ebu'l Kasım el-Kazvinî - 1226  
İbn Berrecân - 1239  
Muafâ el-Mavsılî  ? - 1233  
Şihabeddin Sühreverdî 1155 - 1191  
Sehavî  ? - 1245  
Sibt İbn'ül-Cevzî - 1256  
Ebu Abdullah el-Mürsî  ? - 1257  
İbn Abdüsselam  ? - 1262  
İzzeddin er-Rüstağfenî  ?- 1263  
Sadreddin Konevî  ?- 1274 İ'câz'ül Beyân
Muvaffaküddin el-Mavsîlî (? - 1281)  
Ebu'l Abbas el-İskenderî  ? - 1284  
Burhaneddîn el-Hanefî  ? - 1290  
Abdülaziz ed-Dirinî  ? - 1294  
Bahaeddin el-Kıftî  ? - 1297  

      14. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

1301 ile 1400 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Ali ibn-i Ahmed - 1304 Tefsir'ur Rahman
Ebu Cafer Muhammed Gımati - 1308 Melek'ut Te'vil
Nesefî  ? - 1310 Medâriku't Tenzil ve Hakaiku't Te'vil
Kutbeddin Şirazî 1236 - 1310 Feth'ül Mennân , Müşkilat-ı Tefasir
Necmeddin el-Bağdadî  ? - 1310 İşârât'ül İlâhiyye
İksir fi İlm'it Tefsir
Hoca Reşidudin Fazlullah  ? - 1318  
İmâdüddin el-Mâlikî - 1320 El Kefil bi Maani't Tenzil
Nizameddin Hasan Nişaburi  ? - 1327  
Şehabettin Ahmed  ? - 1327 Feth'ul Kadir
İbn Teymiyye 1263 - 1328 Tefsir-i Kur'an
Kemaleddin Kaşani  ? - 1329 Tevilat
Abdulvahid ibn'ul Münir  ? - 1332  
Alauddevle Ahmed  ? - 1336  
Şerefüddin İbn'ül Barizî  ? - 1337 er-Ravza fi Tefsir'il Kur'an
Hüseyin ibn-i Ebubekir İskenderi  ? - 1340  
Alaeddin Ali bin Muhammed  ? - 1340 Elke fi'l Bi Maanit Tenz'ul Lubab'ut Te'vil fi Maan'it Tenzil
İbrahim bin Muhammed Sefasifi  ? - 1349 İrab-ı Kur'an
Hasan bin Muhammed Tıybi - 1342  
Ebu Hayyan el-Endülüsi - 1344) Bahr'ul Muhit Nehr'ul Mad minel Bahr
Muhammed bin Ebubekir İbn Nakib - 1344) Tefsir-i İbn-i Nakib
İbn Mektum Abdulkadir - 1346 Durr'ul Lekit Bahr'ul Muhit
Şemseddin Muhammed İsfehani - 1348  
Alaaddin Türkmeni - 1349  
Şemseddin Muhammed ibn-i Kayyim Cezviye | - 1350  
Takiyuddin Sübki - 1355 ed Durr'un Nazim Tefsir'il Kuran'il Azim
Kadı Adudiddni - 1355 Tefsir-i Tahkik
Şemseddin Muhammed ibn-i Nakkaş| - 1361  
Taftazani - 1365 Keşf'ul Esrar
Abdullah ibn-i Akil Mısri - 1369 Zahire, Veciz
İbn Kesir 1301 - 1373 Tefsir'ül Kur'an'il Azim
Mevlana Mehmed Hızır  ? - 1371 Tibyan
El Haddâdî - 1397 Keşf'üt Tenzil fi Tahkik'it Tevil
Aydınlı Hacı Paşa - 1397 Mecme'ül Envar
Muhammed ibn Arefe - 1400  
Şihâbeddin Sivasî - 1400 Uyun'ut Tefâsir

      15. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

1401 ile 1500 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
İbn Tayfur Secavendi (? - 1401) İber'ul Meani
Abdulkerim Cilî (? - 1402)  
Demirî (? - 1405)  
Seyid Şerif Curcânî 1340 - 1413  
Aydınlı Hacı Paşa 1339 - 1413 Mecma'ül Envâr
Muhammed Firuzabadî 1329 - 1414 Besair
Kutbeddin İznikî (? - 1418)  
Muhammed bin Mahmud Hocapansa (? - 1419) Melak'ut Tev'il
Bedreddin Simavî (? - 1420)  
Celaleddin Abdurrahman Bulkini (? - 1421) Ulum'ul Kur'an
  (? - 1426)  
Muhammed bin Yunus (? - 1429)  
Molla Fenârî 1350 - 1430 Ayn'ül A'yân
Ali el-Hindî (? - 1430) Tefsir'ur Rahman Tesyir'ul Mennan
Şemseddin Muhammed (? - 1444) Tefsir-i ibni Zühre
Takiyuddin Ahmed ibn-i Şehbe Dımışkî (? - 1447)  
Mevlana Alaeddin Mehmed (? - 1449)  
İbni Arabşah (? - 1450) Ebu'l Leys Tefsiri Tercümesi
İbn'uz Ziya Muhammed ibn-i Ahmed (? - 1450)  
Yazıcızâde Mehmed Bicân (? - 1451) Fatiha Tefsiri
Ali Semerkandi (? - 1457) Bahr'ul Ulum
Celaleddin Muhammed ibni Ahmed (? - 1459) Celaleyn Tefsiri
Salih el-Bülkînî (? - 1463) Nehr'ul Hayat
Alâeddin Musannifek (? - 1470)  
Alaeddin Ali Kuşçu (? - 1474) Tefsir-i Zehraveyn
Muhyiddîn Kâfiyeci (? - 1474) Tefsir-i Ayet'ul Müteşabihat
Nasıruddin Muhammed bin Abdullah (? - 1477) Feth'ur Rahman fi Tefsir'il Kur'an
Şemseddin Muhammed bin Zühre (? - 1479)  
Burhaneddin el-Bikâî (? - 1480) Nazm'üd Dürer
Molla Gürani (? - 1488) Gâyet'ül Emânî
İbni Cemaa Burhaneddin Kinani (? - 1487)  
Molla Câmî (? - 1492)  
Cemal Halveti (? - 1494)  
Muhammed Karahisârî (? - 1494) Revnak'üt Tefasir
Hüsameddîn Bitlisî (? - 1494) el-İşare

    16. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

1501 ile 1600 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Hakimşâh el-Kazvinî (? - 1502) Tefsir-i Hakimşâh
Celaleddin Devvanî (? - 1512)  
Nimetullah Nehcuvanî (? - 1514) Fevâtih'ül İlâhiyye

      17. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

1601 ile 1700 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Ali el-Kârî  ? - 1605 Envar'ül Kur'an
Şeyhülislam Muhammed Efendi  ? - 1615 Hulâsat'üt Tebyin
Bahaeddin el-Âmilî  ? - 1621  
İsmail Rusuhî  ? - 1632) Fütuhat-i Ayniye
Abdülmecid Sivasî  ? - 1639  
Fereciullah el-Hüveyzî  ? - 1640  
Abdurrahman el-İmadî  ? - 1641 Tahrir'üt Te'vil
Beypazarlı Muslihiddin  ? - 1641 Tefsir-i Bekbazârî
Manastırlı Şâh Muhammed  ? - 1642 Nehr'üd Dekâik
Tireli Mehmed Efendi  ? - 1650  
Abdülhakim es-Siyelkutî  ? - 1657  
Şihabeddin el-Hafacî  ? - 1658 İnâyet'ül-Kâdî
Manisalı Abdurrahman Efendi  ? - 1669  
Şeyhülislam Yahya Efendi  ? - 1677  
Ahmed Nâsıh  ? - 1684 Zübdet'ül Âsâr
Antakyalı Remzi Efendi  ? - 1688 Lem'at'ül Envar
Abdülbaki et-Tebrizî  ? - ?  
İznikli Ali Çelebî  ? - 1694 Keşf'ül Esrar
Usturumcalı Şeyh İsmail  ? - 1698  

      18. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

1701 ile 1800 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Şeyhülislam Feyzullah Efendi  ? - 1703  
Abdülhayy Efendi  ? - 1705  
Şeyhülislam Feyzullah Efendi  ? - 1703  
Şeyhülislam Abdurrahim Efendi  ? - 1715  
Ahmed el-Hindî  ? - 1717 Tefsirat'ül Ahmediye
Saçaklızâde Mehmed Efendi  ? - 1732  
Mescizâde Abdullah Efendi  ? - 1735  
Kazâbâdlı Ahmed Efendi  ? - 1749  
İzmirli Mehmed Efendi  ? - 1751  
Lübbî Mehmed Efendi  ? - 1752  
Amasyalı Abdullah Efendi  ? - 1753  
Hadimli Mehmed Efendi  ? - 1762  
Şah Veliyullah ed-Dihlevî  ? - 1762  
Abdülgafur el-Amidî  ? - 1771  
Konyalı İsmail Efendi  ? - 1780  
Erzurumlu Lutfullah Efendi  ? - 1787  
Bursalı Abdülkadir Efendi  ? - 1787  
Müstakimzâde Sadeddin Efendi  ? - 1787  
Süleyman el-Ezherî  ? - 1789  

     19. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

1801 ile 1900 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Muhammed Senaullah el-Hindî (? - 1801) Tefsir'ül Mazherî
İsmail Müfid Efendi (? - 1802) Kadı Beydavî Tefsiri haşiyesi
Bursalı Abdüllatif Efendi (? - 1831) Fütuhât-i Kenz-i Kur'an
Zübdet'ül Beyân
Giritli Sırrı Paşa (1844 - 1895)  

      20. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

1901 ile 2000 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Musa Kazım Efendi (1858 - 1911) Safvet'ül Beyân fi Tefsir'il Kur'an[7]
 
Elmalılı Hamdi Yazır
  (1878 - 1942) Hak Dini Kur'an Dili
Mehmet Vehbi Çelik (1862 - 1949) Hülâsat'ül Beyân fi Tefsir'il Kur'an
Abdurrahmân b. Nâsır es-Sa'dî (1885 - 1957) Teysîru'l-Kerîmu'r-Rahmân fî Tefsîri Kelâmi'l-Mennân
Said Nursi (1876 - 1963) Nur Risaleleri
İşaret'ül İ'câz
Seyyid Kutub (1906 - 1966) Fî Zılâl'il Kur'an
Ömer Nasuhi Bilmen (1884 - 1971) Büyük Tefsîr Tarihi
Kur'an'ı Kerim'in Türkçe Meal-i Âlîsi ve Tefsiri
Ebu'l A'lâ el-Mevdudî (1903 - 1979) Tefhim'ül Kur'an
Muhammed Hüseyin Tabatabaî (1902 - 1981) El Mizan fi Tefsir'ul Kur'an[8]
 
Muhammed Esed
  (1900 - 1992) The Message of the Qur’an[9]
 

      Kaynaklar ve dipnotlar[

değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ İlk müfessir sayılır
  2. ^ Hadis tasnifine başlayan ilk kişidir.
  3. ^ Şii olduğu için, Ehl-i Sünnet tarafından adı fazla anılmaz.
  4. ^ 'Semerkandî Tefsiri' olarak da bilinir.
  5. ^ Şeyh Taceddin Ebu Nasır]] tarafından kısaltılarak yayınlandı
  6. ^ Türkçe'de 'Keşşaf Tefsiri' olarak bilinmektedir.
  7. ^ Bu eser tamamlanmamıştır.
  8. ^ Türkçe'ye 'Mîzan Tefsiri' olarak çevrilmiştir.
  9. ^ “Kur'an'ın Mesajı” ismiyle Türkçe'ye çevrilmiştir.
 
 


Bugün 2 ziyaretçi (9 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol